12 Μαΐ 2008

Προσκύνηση


Oσο εσείς θα κατασκευάζεται " αγίους "

με κριτήρια " άρτον και θεάματα"

εγώ θα προσκυνώ

επίμονα και ζηλωτικά

τα κατώφλια των πορνείων

και τα ράντζα των νοσοκομείων.- Ιερατική σύναξη, Τετάρτη, 7 Μαΐου 2008 –16 σχόλια:

Αλέξανδρος Ζήβας είπε...

…..επίκαιρο σχόλιο…: «…..και πάλιν ερχόμενος…..»…..

…..και…..τον περιμένουν οι ‘’πλανεμένοι’’…..σε δεύτερη παρουσία –του…., λες κι έγινε η πρώτη….,
όμως, μάταια…, που…..για τότε…..μιλούν όλοι –τους…, νααααα…..και…..παραδείγματος χάριν….:
* Ιησούς : «Σας βεβαιώ, ότι υπάρχουν μερικοί από αυτούς που στέκονται εδώ,
οι οποίοι δεν θα γευθούν τον θάνατον, έως ότου ιδούν τον Υιόν του ανθρώπου
να έρχεται εις την βασιλείαν του» : [Ματθαίος, κεφ. 16, εδ. 28.]….,
* Ιησούς : «Αλήθεια σας λέγω, ότι δεν θα περάσει η γενεά αυτή,
πριν γίνουν όλα αυτά /τα της…..συντέλειας, Κρίσης, βασιλείας του Ιησού,…../ » : [Ματθαίος : 24 : 34.]….,
* Ιησούς : /προς μαθητές του/ : «Σας βεβαιώ, ότι δεν θα προκάμετε να τελειώσετε τας πόλεις
του Ισραήλ έως ότου έλθη ο Υιός του ανθρώπου» : [Ματθαίος : 10 : 23.]….,
* Ιάκωβος : «…..δυναμώστε τις καρδιές σας /ω αδελφοί/, διότι η έλευσις του Κυρίου πλησιάζει» : [Ιακώβου : 5 : 8.]….,
* Ιωάννης : «Και τώρα, παιδιά, μένετε εν αυτώ, ώστε, όταν φανερωθή /ο Ιησούς/, να έχωμεν θάρρος
και όχι να στρέψωμεν το πρόσωπόν μας από ντροπή, κατά την έλευσίν του» : [Ιωάννου Α΄, κεφ. 2, εδ. 28.]….,
* Ιωάννης : «.....διότι ο καιρός /της 2ας παρουσίας του Ιησού/ πλησιάζει» : [Αποκάλυψη Ιωάννη, κεφ. 1, εδ. 3.]….,
* Ιωάννης : «Μη σφραγίσης τα λόγια της προφητείας του βιβλίου αυτού,
διότι ο καιρός πλησιάζει» : [Αποκάλυψη Ιωάννη, κεφ. 22, εδ. 10.]….,
* Παύλος : « Όλα δε αυτά που συνέβαιναν εις εκείνους, ήσαν συμβολικά και εγράφησαν διά να νουθετήσουν εμάς,
εις τους οποίους έφθασε το τέλος των αιώνων» : [Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 10 : 11.]….,
* Παύλος : «…..καθ’ όσον βλέπετε να πλησιάζη η Ημέρα…..» : [Παύλου : Προς Εβραίους : 10 : 25.]….,
* Παύλος : «Διότι γρήγορα, πολύ γρήγορα θα έλθη ο ερχόμενος
και δεν θα βραδύνη» : [Παύλου, Προς Εβραίους, κεφ. 10, εδ. 37.]….,
* Παύλος : «Έχω πεποίθησιν διά τοτο : ότι εκείνος που πρωτοάρχισε σ’ εσάς καλόν έργον
θα το αποτελειώση μέχρι της Ημέρας του Ιησού Χριστού» : [Παύλου, Προς Φιλιππησίους, κεφ. 1, εδ. 6.]….,
* Πέτρος : «.....Όλα πλησιάζουν προς το τέλος των : [Πέτρου Α΄, κεφ. 4, εδ. 7.]….,
* Πέτρος : «.....οι οποίοι διά της πίστεώς σας φρουρείσθε με την δύναμιν του Θεού διά την σωτηρίαν,
η οποία είναι έτοιμη να φανερωθή κατά τον έσχατον καιρόν»: [Πέτρου Α΄, κεφ. 1, εδ. 5.]….!

Και…..οι δικαιολογίες –τους για τη…..’’δευτέρα’’…..απουσία –του…..άκρως εμπαιχτικές.…,
δήθεν, γιατί…., πριν…..και τότε…., ‘’«θα έπρεπε να φανερωθεί ο αντίχριστος»’’…., που, κι αυτός, απουσίασε….:
* Παύλος : «…..διότι δεν θα έλθη η ημέρα εκείνη /η της δευτέρας παρουσίας του Ιησού/
εάν δεν έλθη πρώτα η αποστασία και φανερωθή ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απωλείας,
/ο αντίχριστος/…..»…..και «Και τώρα ξέρετε εκείνο που τον εμποδίζει ----…..ήτοι, ο αντίχριστος…..----
να φανερωθή /ο Ιησούς/ πριν από τον καιρόν του» : [Παύλου : Προς Θεσσαλονικείς Β΄ : κεφ. 2, εδ. 3…..και 6.]….,
* Ιησούς : /προς τους 12 μαθητές του/ : «Δεν θα μιλήσω πλέον πολύ μαζί σας,
διότι έρχεται ο άρχων του κόσμου, και δεν έχει επάνω μου καμμίαν δύναμιν,…..» : [Ιωάννης : 14 : 30.]….,
* «Αυτό είναι το πνεύμα του αντιχρίστου, διά το οποίον έχετε ακούσει ότι έρχεται,
και τώρα είναι ήδη εις τον κόσμον» : [Ιωάννου Α΄ : 4 : 3]….!

Σαφώς…, κι αυτά…, ήσαν…., ατυχή…., σχέδιά –τους…., που, μάλλον, η ‘’Ειμαρμένη’’ θα το αποφάσιζε κι αυτό…,
εξού και…..κανείς –τους δεν ήξερε τίποτα περί του…..πότε της δευτέρας παρουσίας και βασιλείας –του….:
* Ιησούς : «Την ημέραν όμως εκείνην ή την ώραν δεν ξέρει κανείς, ούτε οι άγγελοι εις τον ουρανόν
ούτε ο Υιός, παρά μόνον ο Πατέρας» : [Μάρκος : 13 : 32.]….,
…..ναι…., κανείς –τους…., ούτε και ο…..«σπορεύς»…..«Πατήρ»….:
* Και έλεγε /ο Ιησούς/ , «Η βασιλεία του Θεού είναι σαν να ρίχνη ένας άνθρωπος
τον σπόρον εις την γην, και κοιμάται και σηκώνεται νύχτα και ημέραν και ο σπόρος
βλαστάνει και μεγαλώνει κατά τρόπον που και ο ίδιος δεν ξέρει» : [Μάρκος : 4 : 26, 27.]….,
* Ιησούς : «Ξέρετε όμως τούτο : ότι εάν ήξερε ο οικοδεσπότης ποιαν ώρα την νύχτα
θα ερχότανε ο κλέφτης, θα αγρυπνούσε και δεν θα άφηνε να διαρρήξουν το σπίτι του.
Διά τούτο και σεις να είσθε έτοιμοι, διότι την ώρα που δεν περιμένετε,
θα έλθη ο Υιός του ανθρώπου» : [Ματθαίος, κεφ. 24, εδ. 43, 44.]….!

Όμως…, δεν ήξερε κανείς –τους…..και περί του…..πού…..(…..στη Βηθανία…..ή αλλού…..)
και περί του…..πώς (…..ξανά, με γέννα…..ή ως ‘’33άχρονος’’ ‘’καταληφθησόμενος’’ από τη Βηθανία…..)….:
* Λουκάς : /δύο άνδρες με ενδύματα λευκά προς αποστόλους/
«Άνδρες Γαλιλαίοι, γιατί στέκεσθε και κυττάζετε εις τον ουρανόν;
Αυτός ο Ιησούς που ανελήφθη από σας εις τον ουρανόν, θα έλθη κατά τον ίδιο τρόπο
όπως τον είδατε να ανεβαίνη εις τον ουρανόν» : [ Λουκάς : Πράξεις Αποστόλων : Κεφ. 1, εδ. 11, 12.]….,
* Ιωάννης : «Ύστερα εφάνηκε ένα μεγάλο σημείον εις τον ουρανόν : Μια γυναίκα /η ‘’Μαρία’’/ ,…..ήτο έγκυος
και εφώναζε από τους πόνους και την αγωνίαν να γεννήση /τον ‘’Ιησού’’/ » : Αποκάλυψη Ιωάννη, κεφ. 12, εδ. 1,2.]….!

…..Εεεεε…., το σούπερ ‘’δούλεμά’’ –τους…..’’ανεπανάληπτο’’…..και, ιδίως, του Πέτρου….:
* Πέτρος : «Ένα πράγμα να μη σας διαφεύγη, αγαπητοί, το εξής : ότι μια ημέρα διά τον Κύριον
είναι σαν χίλια έτη και χίλια έτη σαν μια ημέρα» : [Πέτρου Β΄ : 3 : 8, 9.]….!…..

…..παραμύθια, λοιπόν…., απαραίτητα, κατά το δοκούν –τους…., για τη διαιώνιση της…..εξεξεξουσίας τους….!…..
{…..Κυριάκος Σιμόπουλος : Διανοούμενοι και καλλιτέχνες ευτελείς δούλοι της εξουσίας….::
Γρηγόριος Ναζιανζηνός /…..σε επιστολή του προς τον…..Άγιο Ιερώνυμο…../ ….:
«Έχουμε ανάγκη από όσο το δυνατό περισσότερους μύθους για να μπορούμε να εντυπωσιάζουμε τον όχλο.
Όσο λιγότερο καταλαβαίνει ο όχλος, τόσο πιο ενθουσιώδης γίνεται.
Οι πατέρες και οι δάσκαλοί μας δεν έλεγαν πάντοτε τι σκέφτονταν,
αλλά έλεγαν αυτό που τους υπαγόρευαν οι συνθήκες και οι ανάγκες»….,…..
ενώ ο επίσκοπος Συνέσιος, συμπλήρωνε, κι αυτός….: «Ο λαός ζητάει επίμονα να τον εξαπατάς,
αλλιώς δεν μπορείς να κάνεις τίποτα μ’ αυτόν. Σε ό,τι με αφορά θα είμαι πάντοτε
ένας φιλόσοφος μόνο για τον εαυτό μου, αλλά για το λαό θα είμαι μόνο ιερέας»….!…..}….!…..

…..Καλό –σας ύπνο…, όσοι…., και καλό –σας ξύπνο…., όσοι….:
Αλέξανδρος Ζήβας,
URL : www.siopi.gr
Αποκωδικοποίηση….: θρησκειών, μυθολογιών, ψυχής (ψυχοDNA, ψυχογραφήσεις),
σιωπής (λόγου : άλεξου--ενείκονου--ενκώδικου),…..
Σχηματοποίηση λόγου (‘’ποιημάτων’’ μου), θεογονία, κοσμογονία,…..
Γεια…..

π. Χαράλαμπος είπε...

Ευρισκόμενος και εγώ στην αυτήν Ιερατική σύναξη, έρχομαι να προσυπογράψω και να υπερθεματίσω τα όσα εύστοχα λες με το μικρό σου ποίημα. Οι πόρνες και οι ασθενείς έχουν ένα εξαιρετικό προνόμιο, είναι κάτι, ενώ εμείς στην καλύτερη των περιπτώσεων απλά φαινόμαστε κάτι, η κάποιοι.

Σοφία Κου είπε...

Πρέπει να πέρασες ζόρικη εμπειρία πάλι π. Λίβυε!
Γράφε, γράφε τουλάχιστον για να βλέπεις
και συ και εμείς ότι είσαι σε επαφή με εσένα!

http://anatash.pblogs.gr/

Νηφάλια Μέθη είπε...

πατερ με συγκινησατε αποψε

τις ευχες σας!

px είπε...

Δεύτερη φορά που με ξαφνιάζετε ευχάριστα. Παντρεύετε λόγο και εικόνα, ποίηση και πολιτική με μια αφοπλιστική απλότητα, τέτοια που να ταιριάζει απόλυτα στην αλήθεια του μηνύματός σας.

XRISTINA G.V. είπε...

Θεέ μου, μ’ αυτήν την ευτελή πραγματικότητα γύρω μας κινδυνεύεις.
Πως να σε σώσω...(Τ.ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ)

λυγερη είπε...

Όταν αναφέρθηκα σε αυτήν την σελίδα ,για πρώτη φορά μέσα από τον ΠΗΓΑΙΜΟ, μίλησα για "ΟΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"
Δεν με καλύπτει πλέον αυτός ο ορισμός...Εδώ πρόκειται για "λίκνο" όπου γεννιέται και αναδύεται μια σύγχρονη αντίληψη προσέγγισης του Θεού στον άνθρωπο. Αυτό τουλάχιστον εγώ εισπράττω.
Και δεν μιλάω μόνο για σένα π.Λίβυε ,
Μιλάω και για τον «κάντφελ, αποκάλυψη»
Που είσαι καημένε Διογένη ,να ζεσταθείς μέσα από την φλογίτσα του φαναριού σου ?
Όσο για τους τόπους που επιλέγεις ,π.Λίβυε, για προσκύνημα......κάθε σου φορά
σε περιμένει η ψυχή μου εκεί το χέρι να της δώσεις να την σηκώσεις ψηλότερα....
Την αγάπη μου
από την Λυγερή του ΠΗΓΑΙΜΟΥ

http://ligery.pblogs.gr

π. Λιβυος είπε...

@ Αλέξανδρος Ζήβας
Γεια σου και εσένα φίλε.....
Εαν θα μπορούσες να μας δώσεις και τις παραπομπές των κειμένων που χρησιμοποιείς από τους Πατέρες, θα ήταν χρήσιμο...Ευχαριστώ!!!@π. Χαράλαμπος
Αγαπημένε μου αδελφέ, βλέπεις ότι, μέσα στην οδύνης της εμπειρίας που ζήσαμε σε εκείνο το συνέδριο μπορεί στο τέλος και κατι καλό να μείνει.....
" Πάντα μεσα στο πόνο υπάρχει μια υψηλή αρχή..........Ντοστογιέφσκι"@Σοφία Κου
Ετσι κάπως είναι, να είσαι καλά!!!

π. Λιβυος είπε...

@Νηφάλια Μέθη
Χαίρομαι γι αυτό που λες. Τα δάκρυα που βιώνονται ως κατάνυξη ψυχής είναι πολύτιμα....Να είσαι καλά !!!@px
Σε ευχαριστώ φίλε μου για τα πολύ σπουδαία σχόλια σου. Είναι σημαντικά για μένα, πίστεψε με....XRISTINA G.V.
Καταπληκτικοί στίχοι ενός από τους πιο αγαπημένους μου ποιητές...
Σε ευχαριστώ και καλωσόρισες...τώρα να τα λέμε.....@λυγερη

Βρε Λυγερή μου, με αυτά που λες με αφοπλίζεις και με κάνεις να κοκκινίζω.
Πίστεψε με δεν είμαι τίποτα το σημαντικό. Απλούστατα...με τυράννησαν αφάνταστα οι νύχτες και οι μέρες μου ήταν χλωμές.....

Τα λέμε πάντα με πολύ αγάπη....Σε ευχαριστώ....τι άλλο να πω!!!!!

Στα κορίτσια πολλές ευχές.....

Γεώργιος Χοιροβοσκός είπε...

...τα ράκη των ταβερνείων
και τους "μικρούς" ναρκομανείς
των σχολείων.

Τα βέλη βέβαια
πάντοτε θάρχονται
εξ οικείων!

π. Λιβυος είπε...

@Γεώργιος Χοιροβοσκός

Mεγάλη μου τιμή αδελφέ η παρουσία σου στο χώρο μου.
Σε παρακολουθώ τουλάχιστον 3 χρόνια τώρα και δε σου κρύβω τον απεριόριστο θαυμασμό μου για την δουλειά σου.

Να είσαι καλά!! και πάλι ευχαριστώ!!!

όλα θα πάνε καλά... είπε...

Πολύ ουσιαστικά λόγια.Γιατί έχουμε γεμίσει από χρυσά άμφια και οίηση...
Καλησπέρα!

π. Λιβυος είπε...

@ όλα θα πάνε καλά..
Και την δική μου καλησπέρα. Να είσαι καλά, και μακάρι να καταλάβουμε όλοι μας την ομορφιά που κρύβει η ταπείνωση.......

Τα λέμε....

ερΑσιτεχνης ανθρωπος είπε...

..as proskynoume kathimerina ton synanthrwpo mas pou mas exei anagki kai emeis synithws eimaste apontes apo dipla tou ;)

kalispera..

όλα θα πάνε καλά... είπε...

@π.λίβυος:

Μακάρι...

(έχετε μια πρόσκληση - αν θέλετε και μπορείτε να συμμετάσχετε βέβαια,τίποτε δεν είναι υποχρεωτικό.
Όταν θα μπορείτε,περάστε από το μπλογκ.Ευχαριστώ!)

π. Λιβυος είπε...

@ ερΑσιτεχνης ανθρωπος

Είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτό που λες και συγχρόνως μια μεγάλη πρόκλιση

Να είσαι καλά, τα λέμε....